Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet i SOTF 2002

(05.02.02) Årsmøtet i SOTF har valgt følgende styre i foreningen:

  • Torstein Flåm, leder
  • Edit Nystein, nestleder/leder hytte- og aktivitetskomite
  • Bente R. Gundersen, kasserer
  • (Sekretær bl ikke valgt, se nedenfor)
  • Leif-Thore Asbjørnrød, styremedlem/leder løypekomite
  • Grethe Verde, styremedlem/leder turkomite
  • Astri Fredheim Johnsen, styremedlem

Valg av nytt styre i foreningen gikk raskt, og de som ble valgt ble valgt enstemmig. Men årsmøtet måtte konkludere med at det ikke var mulig å finne noen kandidat til vervet som sekretær.

Dermed måtte årsmøtet gi styret i fullmakt til selv å finne en sekretær, noe som skapte debatt. Årsmøtet hadde allikevel ikke annen mulighet enn å velge en slik utradisjonell løsning for å få et fulltallig styre.

Regnskapet

Regnskapet for 2001 viser et resultat på 140.000 kroner. Av dette er 25.000 kroner driftsoverskudd, mens det øvrige er renter fra hyttefondet. Foreningen har totalt sett god økonomi. Egenkapitalen er ved utgangen av 2001 på omtrent 3,7 millioner kroner, av dette utgjør 2,3 millioner kroner ulike bankinnskudd (inklusive hyttefondet på 1,7 millioner kroner). Omsetningen i 2001 var på vel 300.000 kroner. Den største inntektsposten er kontingenten. Den utgjør omtrent 175.000 kroner.

Budsjett

I 2002 bruker SOTF mer penger enn det som kommer inn som ordinære inntekter. De viktigste årsakene er at foreningen nå skal leie kontorlokaler og kostnader i forbindelse med foreningens jubileum. Turistforeningen har vanligvis et driftsbudsjett med et lite overskudd. I 2002 må det overføres penger fra hyttefondet for å få balanse i driftsregnskapet. Årsmøtet aksepterte at foreningen bruker midler fra hyttefondet for å få et driftsbudsjett i balanse.

Ny sti til Heivann

Den saken som skapte mest debatt var spørsmålet om det skal anlegges en ny sti fra Heisetra og ned til Heivann. Etter en lengre debatt fikk forslaget flertall, men det betyr allikevel ikke at stien blir anlagt.

Det var på årsmøtet i fjor at forslaget om en bedre sti mellom Heisetra og Heivann kom opp på årsmøtet. Det var styret i Barnas Turlag som kom med forslaget, og hensikten var å tilrettelegge stien for rullestolbrukere og barnevogner. Årsmøtet 2001 ga styret i oppdrag å utrede saken slik at årets årsmøte kunne fatte et vedtak.

En komite har arbeidet med saken og anbefaler at en ny sti blir anlagt. Komiteen forutsetter at det blir utført mye dugnadsarbeide og i tillegg har de beregnet kostnader på ca 60.000 kroner, men at noe av dette kan dekkes av ulike typer tilskudd.

Betenkt styre
Styret i SOTF var delt da de behandlet saken. Tre styremedlemmer stemte for stien, to stemte mot, mens to avholdt seg fra å stemme.

Og innstillingen fra det delte styret forutsetter at det blir gitt tippemidler til prosjektet.

Heftig debatt
På årsmøtet bl det heftig debatt om stien. Enkelte medlemmer mente at det ikke er turistforeningens oppgave å anlegge en sti for funksjonshemmede. Andre var redde for at andre brukergrupper – som f. eks sportsfiskere – ikke synes noe om en slik tilrettelegging. Forvenningene om omfattende dugnadsinnsats og påstander om dårlig kostnadsvurdering var også blant de kritiske kommentarene.

De som argumenterte for stien mente at det er viktig å kunne tilrettelegge for naturopplevelser for alle brukergrupper og at stien er i Heisetras nærområde. Heisetra er for øvrig tilrettelagt for funksjonshemmede, og en slik tilrettelegging var forutsetningen for økonomisk støtte da hytta ble bygd.

Skriftlig avstemning
For første gang på mange år ble det krevd skriftlig avstemning på årsmøtet. Og det måtte to avstemninger til før et endelig vedtak var gjort.
Den første avstemningen var en prinsippavstemning om foreningen i det hele tatt skal engasjere seg i et slikt prosjekt. 41 medlemmer stemte ja, mens 25 stemte mot.

Den andre avstemningen var over styrets innstilling. 37 stemte for innstillingen, mens 29 stemte mot. Dermed kan arbeidet med stien fortsette.

Blir det ny sti?
Vedtaket på årsmøtet forutsetter at det nedsettes ei styringsgruppe for bygging av stien. Dessuten forutsetter årsmøtet at det blir gitt tippemidler til prosjektet.

Dermed er det – til tross for et positivt vedtak på årsmøtet – fortsatt uklart om stien fra Heisetra til Heivann blir oppgradert.

Lenker:

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden