Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 2001:

Forslag

Dette er saker som skal behandles av årsmøtet i tillegg til de ordinære årsmøtesakene.

A: Styrets forslag til vedtektsendringer

Styret i SOTF har følgende forslag til endring av vedtektene:

a)
I § 1 Formål lyder et underpunkt: – ha egen Ungdoms og Fjellsportsgruppe.
Dette foreslås endret til: – legge til rette for at alle aldersgrupper gis mulighet til å oppleve
natur og friluftsliv.
I § 4 strykes setningen "Leder i Ungdoms og Fjellsportgruppa er fullverdig medlem av styret"

Begrunnelse: Vi har nå opprettet Barnas Turlag. Styret ønsker også å gi Seniorgruppa mulighet for en sterkere satsing ved å sidestille denne med de andre undergruppene. Det vil derfor være riktig å forandre dette punktet slik at vi understreker vårt ønske om at alle aldersgrupper skal finne et tilbud i vår forening.
Setningen i § 4 strykes fordi dette vil være en unødvendig særbehandling av denne undergruppa i forhold til de andre.

b)
I § 2 Medlemmer, står det: Kontingentsatsene fø1ger til enhver tid DNTs satser. Dette foreslås endret til: Kontingenten skal maksimalt svare til DNTs satser.

Begrunnelse: DNTs landsmøte har gjort vedtak som i praksis betyr at kontingenten vil øke mer enn prisstigningen skulle tilsi. Dagens vedtekter gjør at vi slavisk må følge dette. Dersom SOTF ønsker å bremse prisutviklingen, eller ønsker å gi medlemmene lavere priser ved å drive rasjonelt, har vi mulighet til å bestemme våre egne kontingentsatser.

c)
Tillegg til § 4 Årsmøte: Alle medlemmer i SOTF som fyller 15 år medlemsåret har fulle demokratiske rettigheter og kan velges til tillitsverv i SOTF.

Begrunnelse: DNTs landsmøte vedtok i 998 at alle medlemsforeninger senker stemmeretten til 15 år i tråd med offentlige regler for rett til selv å bestemme organisasjonstilknytning. DNT har bedt oss om at dette tas med i våre vedtekter.

B: Forrige årsmøtes oppdrag til styret

Forrige årsmøte fattet følgende vedtak:

Årsmøtet gir styret i oppdrag å utrede muligheten for å kjøpe sekretær og kontortjenester for foreningens virksomhet. Styret skal også utrede hvordan info om foreningen kan bli mer tilgjengelig for medlemmene i Sandefjord. Saken legges fram for neste årsmøte.

Styrets behandling av saken.
Det ble nedsatt en komité på tre personer for å utrede saken. Det var to temaer som skulle utredes. 1. Utrede muligheten for kjøp av sekretær og kontortjenester. 2. Gjøre info om foreningen tilgjengelig for medlemmene. Styret anser punkt 2 som utført. SOTF har etablert en hjemmeside på Internett under domenenavnet www.sotf.no hvor informasjon om foreningens virksomhet fortløpende blir lagt ut. Mange har i dag tilgang til Internett enten privat, på skole, jobb eller biblioteket, og styret anser dette for på en effektiv måte å komme ut med vår informasjon. Styret har nedsatt en redaksjonskomité på tre personer for å administrere og redigere sidene. Disse er: Lars Harald Alstadsæter, Ole Anton Bakke og Sigmund Aasen.

Når det gjelder punkt 1 har vi ennå ikke kommet til noen konklusjon. Vi har vurdert forskjellige alternativer, bl.a. har vi vært i møte med Gokstad Kystlag hvor vi, under visse forutsetninger kan få disponere et kontor to dager i uka. Styret ønsker å vurdere dette og eventuelt andre alternativer nærmere før kommer med en konklusjon. Vi ber derfor om at årsmøtet gir styret en forlenget frist til å utrede saken.

Forslag til vedtak:
Styret fikk på SOTFs årsmøte den 15.02.2000 i oppdrag å utrede muligheten for kjøp av sekretær og kontortjenester for foreningens virksomhet. Styret skulle også utrede hvordan info om foreningen kunne gjøres mer tilgjengelig for medlemmene.

  1. Årsmøtet gir frist til neste årsmøte med utredningen om sekretær og kontortjenestene.
  2. Årsmøtet godkjenner styrets valg av Internett som informasjonsmedium. Informasjon om foreningen finnes på www.sotf.no.

C: Innkomne forslag

Gruppestyret i Barnas Turlag, SOTF, foreslår følgende for årsmøtet. Det bør opparbeides sti egnet for rullestolbrukere og barnevogner fra Heisetra ned til Heivann, og fra Heisetra gjennom skogen på vestsiden av Heivann til skogsbilveien på sørvestsiden av Heivann.

Vi har opplevd stor etterspørsel etter flere turmuligheter i området rundt Heisetra for nevnte gruppe. Vi mener dette forslaget vil styrke mulighetene betraktelig for å skape friluftsinteresse og ti1knytning/tilhørighet til Heisetra og SOTF også for disse brukerne.

.

Les også de andre beretningene:
[Hovedstyret] [Løype] [Hytte] [Tur] [Barnas turlag] [Senior] [Naturvern[ [Kyststi]
[Årsmøtets hovedside]

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden