Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 2001:

Årsrapport naturvern 2000

2000 har vært et relativt aktivt år på naturvernområdet for SOTF. Flere arealplansaker som har blitt fremmet av kommunen kommer i konflikt med friluftsinteressene. Som Sandefjords største friluftsforening må SOTF tale friluftslivets/allemannsrettens sak. Dette er grunnpilarene i vår virksomhet.

En viktig bidragsyter og en nær venn av naturvernarbeidet i SOTF, Oscar T. Breien, døde i februar 2000.

Av saker det har vært jobbet med i år 2000 kan nevnes:

Folehavna

Det fremlagte forslaget til reguleringsplan har fått stor oppmerksomhet fra styret i SOTF. Området er meget viktig for friluftsinteressene i Sandefjord på grunn av sine naturkvaliteter og sin beliggenhet ytterst på Vesterøya. Reguleringsplanen er av både praktiske og prinsipielle årsaker en meget viktig sak for friluftsinteressene i Sandefjord. Styret var på synfaring med kommunens saksbehandler i området tidligere i høst, og på bakgrunn av denne synfaringa ble det laget en høringsuttalelse. Styret i SOTF tar i høringsuttalelsen sterk avstand fra det fremlagte forslaget om bygging av åtte nye hytter i dette området. Styrets syn har vært presentert i Sandefjords Blad. Dette er en sak som kommer til følges nøye i tiden som kommer.

Kommuneplanens arealdel

Sandefjord kommune ønsket innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplan. Arvid og Solveig utarbeidet en høringsuttalelse på vegne av styret.

Det ble pekt på at befolkningstettheten syd for Raet er på høyde med sentrale deler av Europa, og presset mot grønne lunger og LNF-områder skjer på bekostning av fremtidige generasjoners livsmiljø. Sandefjord kommune må begynne å se på boligområder nord/vest for Raet.

Med hensyn på videre planlagte utbyggingsområder ble Høgenhall utpekt som et viktig nærturområde for beboerne i Busk-området innerst på Østerøya.
Det ble etterlyst strengere bestemmelser vedr. påbygging av hytter i kystsonen og omgjøring av utmark til innmark.

Hytteerstatningsområdet i Fruvika ønskes tatt ut av arealplanen.
Turstiene og Kyststien må inntegnes på arealplankartet i kommuneplan.

Kullerød Nord

Planleggingen av næringsområdet på Kullerød Nord har fått stor oppmerksomhet av løypesjefen mhp. en friluftskorridor gjennom området.

Tore Christensen
Naturvernkontakt

.

Les også de andre beretningene:
[Hovedstyret] [Løype] [Hytte] [Tur] [Barnas turlag] [Senior] [Naturvern[ [Kyststi]
[Årsmøtets hovedside]

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden