Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Sandefjord og Oplands Turistforening

Årsberetning 2001

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2001

Det 69. ordinære årsmøte ble holdt på Hotell Kong Carl den 6. februar 2001. Leder Torstein Flåm ønsket de ca. 65 frammøtte velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden.

Til å underskrive protokollen ble valgt John Bjønnes og Kristin Dahl. Arne Sivertsen og Ole Anton Bakke ble valgt til tellekorps. Møteleder ble Torstein Flåm og Tore Christensen sekretær.

1. Årsberetninger

Hovedstyrets årsberetning ble lest opp av sekretæren. Han leste også utdrag/overskrifter fra de forskjellige komiteer og grupper.

Ingen bemerkninger til årsberetningene.

2. Regnskap

Foreningens kasserer Bente R. Gundersen leste foreningens regnskap for 2000. Ingen kommentarer til regnskapet.

3. Innkomne forslag

Styrets forslag til vedtektsendringer:

A
I §1 Formål lyder et underpunkt: – ha egen Ungdoms og Fjellsportsgruppe.
Dette foreslås endret til: – legge til rette for at alle aldersgrupper gis mulighet til å oppleve natur og friluftsliv.
I §4 strykes setningen "Leder i Ungdoms og Fjellsportgruppa er fullverdig medlem av styret"

Forslaget enstemmig vedtatt

B
I §2 Medlemmer, står det: Kontingentsatsene følger til enhver tid DNTs satser.
Dette foreslås endret til: Kontingenten skal maksimalt svare til DNTs satser.

Forslaget enstemmig vedtatt

C
Tillegg til §4 Årsmøte: Alle medlemmer i SOTF som fyller 15 år medlemsåret har fulle demokratiske rettigheter og kan velges til tillitsverv i SOTF.

Forslaget enstemmig vedtatt

Forrige årsmøtes vedtak:

Styret fikk på SOTFs årsmøte den 15.02.2000 i oppdrag å utrede muligheten for kjøp av sekretær- og kontortjenester for foreningens virksomhet. Styret skulle også utrede hvordan info om foreningen kunne gjøres mer tilgjengelig for medlemmene. Styret ga en orientering om behandlingen av saken så langt og fremsatte følgende forslag til vedtak:

 1. Årsmøtet gir frist til neste årsmøte med utredningen om sekretær- og kontortjenestene.
 2. Årsmøtet godkjenner styrets valg av Internett som informasjonsmedium. Informasjon om foreningen finnes på www.sotf.no.

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2. Etter en meningsutveksling om hvorvidt styret burde få et klarere pålegg fra årsmøtet, fremsatte John Bjønnes et forslag om et tillegg i styrets forslag:

Årsmøtet godkjenner styrets valg av Internett som ett av flere informasjonsmedium. Informasjon om foreningen finnes på www.sotf.no.

Forslag til vedtak med John Bjønnes tillegg ble enstemmig vedtatt.

lnnkomne forslag:

Forslag til vedtektsendring fra Arvid Klaveness:

I § 4. Årsmøte etter punktet "Innkomne forslag" settes det inn et nytt punkt som lyder: Fastsettelse av driftsbudsjett for neste år etter forslag fra styret.

Styret støttet forslaget i sin innstilling.

Arvid Klaveness forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtektsendring fra valgkomiteen:

Tillegg i § 4 Årsmøte, punkt Valg av revisor m/varamedlem:

Valg av revisor m/varamedlem. Disse velges for ett år.

Styret støttet forslaget i sin innstilling. Arvid Klaveness foreslo at valgkomiteen burde endre sitt forslag til:

Valg av to revisorer. Disse velges for ett år.

Valgkomiteen endret sitt forslag til samme ordlyd som Arvid Klaveness hadde foreslått.

Forslaget med endring ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra gruppestyret i Barnas Turlag ved Svenn Arne Heian:

Det bør opparbeides sti egnet for rullestolbrukere og barnevogner fra Heisetra ned til Heivann, og fra Heisetra gjennom skogen på vestsiden av Heivann til skogsbilveien på sørvestsiden av Heivann.

Styret støttet ikke forslaget i sin innstilling. Etter en meningsutveksling fremsatte Arne Sivertsen og Kjartan Sølvberg et alternativt forslag:

Styret får et år på seg til å utrede mulighetene for å tilrettelegge for rullestolbrukere og barnevogner, og legger dette frem for neste årsmøte.

Forslaget til Arne Sivertsen og Kjartan Sølvberg ble enstemmig vedtatt.

4) Valg:

Åge Bøen leste valgkomiteens innstilling. Ny representant til valgkomiteen ble valgt fra salen.

STYRET

 • Leder Torstein Flåm, valgt for 1 år
 • Nestleder Edit Nystein, valgt for 2 år
 • Kasserer Bente R. Gundersen, ikke på valg
 • Sekretær Tore Christensen, ikke på valg
 • Styremedlem (L) Leif-Thore Asbjørnrød, ikke på valg
 • Styremedlem (T) Grethe Verde, valgt for 2 år
 • Styremedlem Astri Fredheim Johnsen, valgt for 2 år

1. Varamedlem Sigmund Aasen, valgt for 1 år
2. Varamedlem Ulf E. Ullring, valgt for 1 år
3. Varamedlem Ole Anton Bakke, valgt for 1 år

REVISOR

Revisor: Arvid Klaveness, valgt for 1 år
Varamedlem: Knut Leiv Leknes, valgt for 1 år

LØYPEKOMITEEN

Leder Leif-Thore Asbjørnrød
Terje Asbjørnrød
Einar Barth Gjestrum
Erling Hamsdokka
Arne M. Teien
Gunnar Gulliksen
Arvid Verde
Arvid B. Klavenes
Thorvald Trogstad
Erik Numme
Wenche Bjønness
Trygve Holthe
Tor Aasrum

TURKOMITEEN

Leder Grethe Verde
Alf Bergstad
Hans Jarle Longvastøl
Martha Kristoffersen
Olaf Grøbø

HYTTE- & AKTIVITETSKOMITEEN

Leder Edit Nystein
Solveig Haugland
Arnstein Andersen
Bjørg Kvalsten
Johan Arnt Kvalsten
Jan Diserud
Arne M. Teien
Aase Asbjørnrød
Marie Tjomsland
Øivind Martinsen

FJELLSPORTKOMITEEN

Arne 5. Sivertsen
Thor Haugen
Tore Christensen

SENIORGRUPPA

Leif Jahre
Thorbjørn Mathisen
Ågot Mathisen
Eli Antonsen

NATURVERNKONTAKT

Tore Christensen

VALGKOMITEEN

Åge Bøen, ikke på valg
Solveig Haugland, valgt for 2 år
Styrets representant, valgt av styret etter årsmøtet

BARNAS TURLAG

Åge Bøen
Kristin Dahl
Inger-Anne Speilberg
Ulf E. Ullring
Geir Lislebøe
Svenn Arne Heian

KYSTSTIKONTAKT

Arvid B. Klavenes

Året 2001

Medlemstall pr. 31.12.01 var 1673. Tilsvarende tall for 2000 var 1632.
Hoved 975, Ungdom 28, Honnør 184, Husstand 382, Barn 95, Livsvarig 15.

Medlemskontingent for 2001 har vært:

 • Hovedmedlem 365,-
 • Ungdomsmedlem 175,-
 • Honnørmedlem 195,-
 • Husstandsmedlem 140,-
 • Barnemedlem 50,-

Det har i 2001 blitt avholdt 13 styremøter, herav 2 stk. på Kurbadet banehage, 1 stk. på Kong Carl, 3 stk. på turmarsjklubbens lokaler på Haukerød, 2 stk. hos Edit, 1 stk. på Heisetra og 4 stk. på Skagerak Energi, Kullerød. Av de viktigste sakene kan nevnes:

 • Leserbrev og andre oppslag i lokalpressen ang. Folehavna.
 • Høringsuttalelse til kommuneplanutkast for Andebu kommune.
 • Høringsuttalelse ang. lov om fritids- og småbåter med forbud mot vannscootere.
 • Ryddeaksjon på Yxney fant sted 19. april.
 • Omlegging av veien ved Heia. Stor dugnadsinnsats med rydding av skog.
 • Skifte av takstein på Heisetra. Alt utført på dugnad bortsett fra blikkenslagerarbeid.
 • Vurdering av kontorlokaler
 • Høstmøte på Kong Carl med 92 frammøtte. Lysbildeforedrag ved Per Roger Lauritzen.

REPRESENTANTER I RÅD UTVALG; MØTEDELTAGELSE.

 • Astri F. Johnsen har vært styrets representant i valgkomiteen.
 • Møte med Trøim i Heia 15. februar ang. trafikk og parkeringsproblemer ved Heia. Edit, Leif-Thore og Johan Arnt deltok.
 • Åpent møte om kommuneplan for Andebu kommune 7. mars, Torstein deltok.
 • Samarbeidsutvalget for turistforeningene i Vestfold (STV) møte i Horten 8. mars. Torstein og Leif-Thore deltok.
 • Informasjonsmøte om Forum for natur og friluftsliv på Eik 10. mai, Leif-Thore og Torstein deltok.
 • DNT landsmøte i Arendal 14.- 17. juni, Edit, Leif-Thore og Torstein deltok.
 • STV-møte i Horten 19. sept., Astri, Torstein og Leif-Thore deltok.
 • Oppstartmøte i prosjektet "Kulturminner i utmark" Sandefjord kommune 10. okt., Leif- Thore deltok.
 • Oppstartmøte i prosjektet "Kulturminner i utmark" Andebu kommune 17. okt., Leif-Thore og Torstein deltok.
 • Etableringsmøte for "Forum for natur og friluftsliv" på Revetal, Leif-Thore og Tore deltok.
 • Medarrangør i forbindelse med "Livet langs Numedalslågen"-visningen på Øvre Myra 22.november. Mange av foreningens medlemmer deltok.

For foreningens øvrige aktiviteter henvises til undergruppenes årsrapporter.

Styret vil takke alle som har gjort en innsats for foreningen i 2001.

For styret, januar 2002

Torstein Flåm
Leder
Tore Christensen
Sekretær

Årsmøtet 2002

Undergruppenes årsrapporter:

 

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden