Denne siden er oppdatert 21. mars 2001

HOVEDSIDEN
SOTF
Nyhetsarkiv
Foreningsinfo
Kalender
Turforslag
Barnas Turlag
 
Lenker
DNT
 
 
 
 
 
 

Årsmøtet 2001:

Styrets årsberetning for 2000

Det 68. ordinære årsmøte ble holdt på Hotell Kong Carl den 15. februar 2000. Leder Åge Bøen ønsket de ca. 75 frammøtte velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden.

Til å underskrive protokollen ble valgt Leif Jahre og Irene Eriksen. Edit Nystein og Arvid B.Klavenes ble valgt til tellekorps. Hovedstyrets årsberetning ble lest opp av sekretæren. Deretter ble årsberetningen fra de forskjellige komiteer og undergrupper lest opp.

Ingen bemerkninger til årsberetningene.

Styrets kasserer Turid Rabone leste foreningens regnskap for 1999. Ingen kommentarer til regnskapet.

DNTs generalsekretær Øyvind Rastad holdt et lysbildeforedrag om en tur på Svalbard.

Innkomne forslag. 

Solveig Haugland overtok som møteleder på dette punkt.

 1. Forslag til vedtektsendring. Endring i § 4 til: Valg av valgkomite,3 personer.Disse velges for 3 år slik at ett medlem trer ut hvert år. I tillegg tiltrer et av styrets medlemmer valgkomiteen. Innkommet forslag og styrets innstilling ble lest opp.
  Forslaget ble nedstemt. Styrets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer.
 2. Forslag om opprettelse av Barnas Turlag. Kort innledning fra Heidi Kristine Erlandsen, DNT. Med henvisning til innkommet forslag innstiller styret overfor årsmøtet at det opprettes et Barnas Turlag i foreningen og at det drives i samsvar med DNTs retningslinjer.Det nye styret tar stilling til utfyllende detaljer.
  Innkommet forslag og styrets innstilling ble lest opp.
  Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
 3. Forslag til samarbeidsavtale med Sandefjord Reiselivsforening.
  Jeg foreslår at SOTF innleder et samarbeid med Sandefjord Reiselivsforening og bl.a. kjøper sekretærtjenester og kontorplass med telefon, PC, fax og møterom for styret og komiteer. Innkommet forslag og styrets innstilling ble lest opp.
  Det ble deretter en liten meningsutveksling hvor behovet for kontor og mulige former ble drøftet. Lars Harald Alstadsæter satte så fram et alternativt forslag til styrets innstilling.
  Årsmøtet gir styret i oppdrag å utrede muligheten for å kjøpe sekretær og kontortjenester for foreningens virksomhet. Styret skal også utrede hvordan info om foreningen kan bli mer tilgjengelig for medlemmene i Sandefjord. Saken legges fram for neste årsmøte.
  Det ble votert og forslaget til Alstadsæter fikk flertall. Vedtatt.

Valg.

 • Hovedstyret
  Leder Torstein Flåm 1år-ny
  Nestleder Solveig Haugland 1 år-ny
  Sekretær Tore Christensen 2år-ny
  Kasserer Bente R. Gundersen 2år-ny
  Styremedlem Grethe Verde 1år-ny
  Styremedlem Leif-Thore Asbjørnrød 2 år- gj.valg
  Styremedlem Edit Nystein 1 år-ny

  1. varamedlem Astri F. Johnsen 1år- gj.valg
  2. varamedlem Sigmund Aasen 1år-ny
  3. varamedlem Arvid B. Klavenes 1år- ny
  .
 • Revisorer:
  Arvid Klaveness (gj.valg)
  Wenche Bjønnes (ny)
  .
 • Løypekomiteen
  Leder: Leif-Thore Asbjørnrød
  Terje Asbjørnrød
  Einar Barth Gjestrum
  Erling Hamsdokka
  Arne M. Teien
  Gunnar Gulliksen
  Arvid Verde
  Per Ivar Mørk
  Arvid B. Klavenes
  Thorvald Trogstad
  Erik Numme
  Wenche Bjønness
  Trygve Holthe
  .
 • Hytte og aktivitetskomiteen:
  Leder: Edit Nystein
  Solveig Haugland
  Johan Arnt Kvalsten
  Bjørg Kvalsten
  Arnstein Andersen
  Aase Asbjørnrød
  Jan Diserud
  Arne M. Teien
  Øyvind Martinsen
  .
 • Turkomiteen:
  Leder Grethe Verde
  Alf Bergstad
  Martha Kristoffersen
  Hans Jarle Longvastøl
  Olav Grøbø
  .
 • Barnas Turlag:
  Åge Bøen
  Kristin Dahl
  Ulf E. Ullring
  Inger Anne Speilberg
  .
 • Fjellsportkomiteen
  Arne S. Sivertsen
  Thor Haugen
  Tore Christensen
  .
 • Naturvernkontakt
  Tore Christensen
  .
 • Kyststikontakt:
  Edit Nystein
  .
 • Valgkomiteen
  Alf Bergstad (ikke på valg)
  Åge Bøen (ny)

Året 2000

Medlemstall pr. 31.12.00 var 1632. Tilsvarende tall for 1999 var 1574.
Hoved 972, Ungdom 42, Honnør 183, Husstand 378, Barn 44, Livsvarig 13.

Medlemskontingent for 2001 følger DNTs satser:

 • Hovedmedlem 365,-
 • Ungdomsmedlem 175,-
 • Honnørmedlem 195,-
 • Husstandsmedlem 140,-
 • Barnemedlem 50,-

Det har i 2000 blitt avholdt 13 styremøter, herav 10 stk på Kurbadet Barnehage og 3 stk. på Heisetra. Av de viktigste sakene kan nevnes:

 • Høringsuttalelse til DNTs veivalg for perioden 2001- 2004
 • Den årlige ryddeaksjonen på Yxeney fant sted 03.05.
 • En av våre turledere deltok på en ukes turlederkurs på Krækkja 5-12. aug.
 • Styremøtereferatene ble gjort tilgjengelig på Heisetra. (Perm i bokhylla).
 • Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel.
 • Uttalelse til "Prosjekt Badeparken"
 • Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Folehavna.
 • Høstmøte på Kong Carl 07.11. med 125 frammøtte.Claus Helberg holdt foredrag. Hild og Einar Barth Gjestrum fikk en påskjønnelse for god innsats og sine alltid hyggelige turer.

Representanter i råd og utvalg, møtedeltagelse:

 • Komite for miljøbevissthet, møte 23.mai. Grethe deltok.
 • Samarbeidsutvalget for turistforeningene i Vestfold (STV), møte 25.mai i Horten. Tore, Leif-Thore og Torstein deltok.
 • DNTs landsmøte 16. -18.06 i Bodø. Astri, Bente, Leif-Thore og Torstein deltok.
 • Møte med Gokstad Kystlag 26.09 angående kontorlokaler. Arvid B.,Tore, Sigmund og Torstein deltok.
 • Fellesmøte på Kongsberg for turistforeningene i regionen 12.10. Bl.a. informasjon om fordelingen av medlemskontingenten av økonomisjef Bjørn Bakken DNT. Bente, Edit, Arvid B., Leif-Thore og Torstein deltok.
 • Sandefjord Høyre arrangerte åpent møte om bygging i strandsonen, Tore deltok.
 • STV møte i Horten 09.11. Edit, Leif-Thore og Torstein deltok.
 • Organisasjonskurs hos DNT i Oslo,10-11.11. Torstein deltok.
 • Kystled Vestfold, møte på Gokstad Kystlag 21.11. Edit, Leif-Thore, Bente og Torstein deltok.
 • Møte om "Merkehåndbok for fjell, skog og kyst" i Oslo 19.12. Edit deltok.

For foreningens øvrige aktiviteter henvises til undergruppenes årsrapporter.

Styret vil takke alle som har gjort en innsats for foreningen i år 2000.

For styret, januar 2001

Torstein Flåm
Leder 
Tore Christensen
Sekretær

.

Les også de andre beretningene:
[Hovedstyret] [Løype] [Hytte] [Tur] [Barnas turlag] [Senior] [Naturvern[ [Kyststi]
[Årsmøtets hovedside]

© 2001 Sandefjord og Oplands Turistforening (SOTF)
Webmaster / Informasjon / Hovedsiden